اطلاعیه ها

كاربران محترم شهرداري ها، لطفاً ضمن ثبت ماشين آلات واحد مربوطه ، فهرست ماشين آلات موجود در آتش نشانيها را بعنوان زير مجموعه شهرداريها ثبت نماييد.


كاربران محترم فرمانداري ها، لطفاً ضمن ثبت ماشين آلات واحد مربوطه ، فهرست ماشين آلات موجود در بخشداريها را بعنوان زير مجموعه فرمانداري ثبت نماييد.


كاربران محترم ، لطفاً نسبت به تكميل بانك اطلاعات تلفن دستگاه اجرايي خود و ساير ادارات شهرستاني زير مجموعه اقدام نماييد.


كاربران محترم دستگاه هاي اجرايي، لطفا نسبت به تكميل بانك اطلاعات ماشين آلات مركز استان و شهرستانهاي تابعه اقدام نماييد.